Stel: een ondernemer blijkt aansprakelijk voor schade aan een derde en vraagt hulp aan zijn verzekeraar.  De verzekeraar stelt echter vast dat de activiteit die hij uitvoerde en waardoor de schade werd toegebracht niet verzekerd is in zijn contract BA Onderneming… Een vervelende situatie die helaas nog regelmatig voorkomt!

In de praktijk blijkt dat heel wat ondernemers in de loop der jaren extra diensten aanbieden die nog vaag iets kunnen te maken hebben met hun initieel verzekerde activiteit maar niet noodzakelijk automatisch zijn gedekt…

Verschil tussen verzekerde activiteit, aanverwante activiteit en andere activiteit

=> Een verzekerde activiteit is een activiteit die werd beschreven in de bijzondere voorwaarden van uw polis BA Onderneming.

=> Met een aanverwante activiteit bedoelt men een activiteit die verwant is met de verzekerde activiteit vermeld in de bijzondere voorwaarden EN die nodig is om de verzekerde activiteit uit te voeren. Aanverwante activiteiten moeten ook ‘meestal’ ook niet expliciet worden beschreven in de polis en zijn daarom automatisch mee verzekerd.

Een voorbeeld: als installateur van keukens moet Luc voor zijn klanten ook dagelijks aansluitingen doen op het elektriciteitsnet en watercircuit van hun woningen. Hoewel deze activiteiten kunnen worden gecatalogeerd als “elektriciteitswerken” of “sanitaire werken” zijn ze ook zonder specifieke vermelding in zijn polis verzekerd. Luc moet natuurlijk wel beschikken over de nodige beroepsbekwaamheden of eventuele vereiste registraties en vergunningen om deze activiteiten te mogen uitvoeren.

Stel nu dat een concurrent van Luc, bovenop het plaatsen van keukens, ook elektriciteitswerken uitvoert zonder enige band met de installatie van een keuken. In dat geval is niet meer voldaan aan de voorwaarden van een aanverwante activiteit en spreekt men van een andere activiteit. Als de concurrent ook zijn elektriciteitswerken wil verzekeren, moet in zijn contract BA Onderneming dus niet alleen het installeren van keukens worden vermeld als verzekerde activiteit, maar ook “elektriciteitswerken”.

=> Een andere activiteit is dus een activiteit die niet automatisch vervat is in de verzekerde activiteit, en bijgevolg aan de verzekeraar moet worden meegedeeld om van de dekking te kunnen genieten.

Misvattingen

Er wordt soms aangenomen, omdat het tarief van de verzekeraar voor de andere activiteit van de klant zelf lager ligt dan die van zijn verzekerde activiteit, dat die andere activiteit automatisch mee verzekerd is. Dit is niet correct. Een andere activiteit wordt beschouwd als een apart aan de verzekeraar aan te geven risico, met zijn eigen specificiteit.

Aandachtspunt: de circulaire economie

Steeds meer bedrijven leggen zich toe op de duurzame verwerking en verkoop van restproducten uit hun verzekerde activiteit. Deze evolutie wordt ongetwijfeld een nieuw aandachtspunt in het licht van de omschrijving van de verzekerde activiteit in de polis.

Twee recente gevallen uit de praktijk:

voorbeeld 1: Een boomkweker verkoopt zijn groenafval als veevoeder. Dat veevoeder bleek besmet te zijn met botulisme en heel wat dieren raakten vergiftigd en stierven. In de polis van de boomkweker was de verkoop van veevoeders echter niet vermeld als verzekerde activiteit en er ontstond discussie over de vergoeding van de schade. De rechter oordeelde dat de verkoop van veevoeders een andere activiteit is dan het kweken van bomen omdat beide activiteiten verschillende risico’s met zich meebrengen. De rechtbank oordeelde dan ook dat het verkopen van veevoeders niet onder de verzekerde activiteit viel.

voorbeeld 2: Een vleesfabrikant levert vleesafval aan een farmaceutisch bedrijf als grondstof voor een bloedstelpende spray die wordt gebruikt bij zware operaties. Een bepaalde partij afval bleek echter plastic partikels te bevatten, afkomstig van de snijplanken. Gelukkig werd dit op tijd vastgesteld, maar het farmabedrijf claimde wel een vergoeding voor het verlies van een grote stock onverkoopbare sprays. En aangezien de verkoop van grondstoffen voor de farmaceutische industrie als een andere activiteit wordt beschouwd dan de fabricatie van vleeswaren, kon de vleesfabrikant zich niet beroepen op zijn polis BA Onderneming.

Twee tips om onaangename verrassingen te vermijden:

Bij het afsluiten van een contract raden wij aan om een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van uw activiteiten te geven. Met bijzondere aandacht voor eventuele bijkomende activiteiten in het kader van het duurzaam omgaan met afval- en restproducten. Minstens éénmaal per jaar afstemmen met uw verzekeraar is de boodschap, en vraag zo nodig uw polis in die zin aan te passen. Naargelang de verzekeraar de geactualiseerde omschrijving van de activiteit als een hoger, een lager of een gelijkaardig risico zal inschatten, zal de premie verhogen, verminderen of ongewijzigd blijven

Tijdens de loop van uw contract: omdat u als verzekeringnemer wettelijk verplicht bent om spontaan de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan uw verzekeraar aan te geven die van dien aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico tot gevolg hebben doet u er goed om deze schriftelijk (mail of brief) aan uw verzekeringsmakelaar door te geven. Bij niet-mededeling van wijzigingen kan de maatschappij in geval van schade dekking weigeren.

Heeft u vragen of twijfels over dit artikel, bel ons op 092455795.