EASY ZOALS PLIZ ! Huurders- en medehuurdersverzekering made easy !

Wat is het ?

Een eenvoudig, veelzijdig verzekering op maat van de huurders en de medehuurders, gebaseerd op het aantal slaapkamers !

✔ 3 dekkingsmogelijkheden : uw huurdersaansprakelijkheid – uw inboedel – uw huurdersaansprakelijkheid en uw inboedel
✔ Voor de schades aan uw inboedel bieden wij 3 formules : PLiZ 1 – PLiZ 2 – PLiZ 3
✔ 24/7 woningbijstand

✔ Naast de “klassieke” dekkingen hebt u de mogelijkheid om facultatieve waarborgen te onderschrijven zoals de dekking tegen diestal of het Pack PLiZ +

✔ Met elk afsluiting van een PLiZ contract kunt u ook intekenen op de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven (of Familiale verzekering)

PLIZ VOOR DE HUURDERS
De PLiZ richt zich tot huurders van een appartement of een eengezinswoning :
van max. 5 slaapkamers;waarvan de maandelijkse huurprijs (exclusief lasten) ligt tussen € 500 en € 3.000.

PLIZ VOOR DE MEDEHUURDERS
De PLiZ richt zich tot medehuurders van een appartement of een eengezinswoning : van max. 5 slaapkamers; waarvan de maandelijkse huurprijs (exclusief lasten) ligt tussen € 500 en € 3.000
Alle medehuurders zijn gedekt in één verzekeringspolis !

UW GEBOUW
Met het gebouw bedoelen wij :

 • het appartement of de eengezinswoning die als hoofdwoonplaats wordt gebruikt (delen ervan mogen worden gebruikt als kantoor en/of vrij beroep) ;
 • de bijgebouwen (max. 100 m²) ;
 • de blijvende vastgemaakte goederen ;
 • Omheiningen.

Als het verzekerde gebouw gemeubileerd wordt verhuurd, verzekeren wij uw burgerlijke huurdersaansprakelijkheid voor materiële schade aan de gehuurde inboedel die is veroorzaakt door een gedekt schadegeval.

UW INBOEDEL

Met de inboedel bedoelen wij :

 • de roerende goederen voor privégebruik die toebehoren aan de verzekerde, die hem/haar zijn toevertrouwd, die toebehoren aan de gasten ;
 • de roerende goederen voor kantoorgebruik en/of gebruikt voor de uitoefening van een vrij beroep ;
 • de waarden ;
 • de huisdieren;
 • de verbeteringen en verfraaiingen aangebracht aan het verzekerde gebouw door de verzekeringnemer, die er eigenaar van blijft tot het einde van de huurovereenkomst.

Wat dekt de PLiZ ?

Basiswaarborgen

1/ UW BURGERLIJKE HUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

Dankzij de huurdersaansprakelijkheid beschermt de PLiZ u tegen eventuele schade die u veroorzaakt aan het gebouw dat u huurt.

De huurdersaansprakelijkheid vergoedt de eigenaar.

Als huurder bent u verplicht een huurdersaansprakelijkheid af te sluiten in Vlaanderen sinds 1 september 2019.

2/ DE SCHADE AAN UW INBOEDEL

Een meubel, een TV,… dankzij deze waarborg is al uw inboedel gedekt !

Afhankelijk van de formule die u kiest, varieert de vergoeding in geval van schade.

Voor een nog completere dekking !

De facultatieve waarborgen
Naast de basiswaarborgen, kunt u uw bescherming en/of dekkingen versterken door te kiezen voor een of meer facultatieve waarborgen.

DIEFSTAL EN VANDALISME

Met de waarborg Diefstal & Vandalisme bent u verzekerd tegen diefstal voor de inhoud van uw woning en de daaruit voortvloeiende materiële schade. U bent ook verzekerd tegen diefstal van inboedel die u tijdelijk over de wereld verplaatst.

Ook het volgende is gedekt :

– alle juwelen ;

– diefstal of poging tot diefstal met geweld of bedreiging aan de persoon ;

– diefstal in bijgebouwen (bv : een tuinhuisje) ;

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de waarborg Diefstal & Vandalisme worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

Wat is de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering ?
Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering, ook bekend als « Familiale verzekering » of « BA Familiale », dekt uw niet-contractuele burgerlijke aansprakelijkheid, waar ook ter wereld, voor materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaakt aan derden tijdens uw privéleven.

Wie is gedekt ?

U, als verzekeringsnemer, maar ook :

 •  uw echtgenoot/note of de samenwonende partner ;
 •  een inwonend persoon, ook al verblijft die tijdelijk elders ;
 •  een familielid/gast/genodigde, ook al verblijft hij tijdelijk elders ;
 •  het huispersoneel dat in uw privédienst fungeert ;
 •  personen die voor uw kinderen of huisdieren zorgen ;
 •  de kinderen van derden voor wie u zorgt ;
 •  de medehuurders.

Al uw huisdieren zijn eveneens goed verzekerd (behalve die waarvan het houden in België niet is toegestaan en die zijn opgenomen in de bijlagen van het Verdrag van Washington van 03/03/1973), met inbegrip van rijpaarden en zonder beperking in aantal.

Wat dekt de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering ?
Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering vergoedt u voor schade die u aan derden toebrengt, met name :

 •  tijdens uw tijdelijk verblijf ;
 •  tijdens het rijden met rijdende machines met een maximumsnelheid van 25 km/u of met niet-autonome elektrische fietsen met een maximumsnelheid van 45 km/u ;
 •  als gevolg van het gebruik van drones met een maximaal startgewicht van 1 kg ;
 •  veroorzaakt aan roerende goederen en dieren die tijdelijk aan u zijn toevertrouwd.

“BOB” waarborg
Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering vergoedt materiële schade aan een voertuig van een derde dat u als BOB bestuurt.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Een lijst van alle gevaren die door de Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven verzekering worden gedekt, alsook de beperkingen en voorwaarden van tussenkomst vindt u in onze algemene voorwaarden die hieronder beschikbaar zijn.

HET PACK PLIZ+

Het Pack PLiZ+ omvat alle hieronder extra waarborgen :

 • Premiebescherming
 • Vergoeding voor verhuizing
 • Tijdelijke herhuisvesting
 • Individuele ongeval bij verhuizing
 • Tuin

Wat zijn de belangrijkste risico’s die niet worden gedekt ?

 • gebouwen (en hun inboedel) bestemd voor beroepsmatig gebruik (behalve kantoren en vrije beroepen (met uitzondering van apotheken)) ;
 • gebouwen (en hun inboedel) waarvan de huur (exclusief lasten) lager is dan € 500 of hoger dan € 3.000 ;
 • bijgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100 m² ;
 • schade van dezelfde oorsprong als een eerder schadegeval, waarvan de oorzaak niet is hersteld ;
 • schade veroorzaakt door collectief geweld ;
 • schade veroorzaakt of verergerd door opzet of grove schuld (zoals dronkenschap) van de verzekerde ;
 • verliezen aan verzekerde goederen die ontstaan voordat de dekking van kracht wordt ;
 • verliezen tijdens een periode van schorsing van de dekking.

Bovenstaande lijst is niet volledig. U vindt een lijst van alle gedekte gevaren in onze algemene voorwaarden hierboven beschikbaar.