Wat is een bedrijfsverzekering?

Een bedrijfsverzekering of beroepsverzekering is een verzekeringscontract dat door een onderneming wordt gesloten in het kader van de uitoefening van haar activiteit. Het belangrijkste doel ervan is de onderneming te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van gebeurtenissen die een negatieve invloed kunnen hebben op de goede werking ervan.

Omdat ondernemers zich steeds meer zorgen maken over de bescherming van hun activiteiten tegen gevaren waarop zij geen vat hebben, vallen beroepsverzekeringen in de categorie van besluiten die deel uitmaken van een toekomstgericht risicobeheer in het bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is de bedrijfsschadeverzekering, die een bedrijf dekt tegen risico’s waaraan zijn kantoren of bedrijfsruimten kunnen worden blootgesteld.

Waarom een bedrijfsverzekering afsluiten?

Een bedrijfsverzekering beschermt een onderneming, haar activa, haar bestuurders en haar werknemers.

Verzekering ter bescherming van de onderneming en haar activa

Als rechtspersoon moet een bedrijf zorgen voor vergoeding van de schade die het aan een derde toebrengt. Deze laatste kan de een klant, een leverancier, een vereniging, een werknemer of anderen zijn. Zo wordt de wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming ingeroepen en moet zij de aangerichte schade vergoeden.

De activa van de onderneming moeten verzekerd worden, want ze kunnen beschadigd, gestolen of defect raken. De verzekering dekt dan de kosten door schadevergoeding om de verliezen te beperken. Alle verliezen die het bedrijf kunnen treffen, kunnen gemakkelijk worden hersteld.

Verzekering ter bescherming van managers en werknemers

Voor de bedrijfsleiders, vooral in het geval van KMO’s, starters of freelancers, kan zelfs een tijdelijke arbeidsongeschiktheid ernstige gevolgen hebben voor het bedrijf. Met andere woorden, als een manager een sleutelrol speelt in het bedrijf, kan zijn of haar afwezigheid leiden tot inkomensverlies. Daarom is het afsluiten van een bedrijfsverzekering de oplossing voor het omgaan met hachelijke situaties. Bovendien kunnen sommige managers voor de oprichting van hun bedrijf een rechtsvorm hebben gekozen die een fusie tussen persoonlijk en professioneel vermogen mogelijk maakt. Bij een fout die kan leiden tot beslaglegging op deze activa, kan een goede beroepsverzekering de kosten van de schade dekken en zo voorkomen dat persoonlijke activa worden gebruikt om deze kosten te dekken.
Wat de bescherming van de werknemers betreft, worden zij blootgesteld aan gevaren op het werk die hun lichamelijke en morele integriteit kunnen aantasten, zoals ongevallen en ziekten. Ook bestaat de kans dat zij fouten maken of ziek zijn, wat het bedrijf zou schaden. Een professionele verzekering voor deze verschillende situaties maakt het mogelijk eventuele schade te herstellen.

De voornaamste soorten bedrijfsverzekeringen

Er bestaan verschillende soorten bedrijfsverzekeringen waarmee bedrijven, ongeacht hun aard, diverse situaties met een gerust hart tegemoet kunnen treden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Zoals de naam aangeeft, is dit een verzekeringspolis die de onderneming beschermt bij haar burgerlijke aansprakelijkheid. Ook bekend als beroepsaansprakelijkheid, beschermt het bedrijf in geval van lichamelijke, materiële of immateriële schade aan een derde als gevolg van zijn diensten. Het bedrijf is gedekt in geval van :

 • Beroepsfouten;
 • Niet-conform product;
 • Inbreuk op intellectuele eigendom;
 • Wangedrag van werknemers;
 • Schending van de privacy ;
 • Het hacken van een website…

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor bepaalde beroepsgroepen waarvan het werk is gereglementeerd: notarissen, advocaten, artsen, registeraccountants, bouwkundigen, enz. Zelfs voor bedrijven die niet wettelijk verplicht zijn een dergelijke verzekering af te sluiten, is het echter nog steeds zeer aan te bevelen.

Multirisicoverzekering (brandverzekering) voor professionals

Dit is vooral bedoeld voor elke onderneming die kantoren heeft voor de uitoefening van haar activiteiten, aangezien het de lokalen en professionele eigendommen dekt. Zo zal alles gedekt zijn in geval van :

 • waterschade;
 • vuur;
 • natuurrampen ;
 • instorting van het gebouw;
 • glasbreukv
 • vandalisme;
 • diefstal;
 • alle computer risico’s;
 • machinebreuk;Multi-risk beroepsverzekeringscontracten zijn flexibel, wat betekent dat u verschillende opties kunt toevoegen om verschillende risico’s te dekken.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering kan worden opgenomen in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De operationele aansprakelijkheidsverzekering (OLI) treedt echter in werking wanneer de schade wordt veroorzaakt in het kader van de dagelijkse bedrijfsvoering, zonder dat deze verband houdt met de uitvoering van de activiteiten. Als bijvoorbeeld een klant van uw trap valt en gewond raakt, of als u tijdens een vergadering de computerapparatuur van een leverancier laat vallen, dekt deze verzekering de schadevergoeding. Het dekt dus de risico’s van het dagelijks leven in een bedrijfssituatie.

Ziektekostenverzekering

Dit is een verzekering die het mogelijk maakt het inkomen op peil te houden bij een ongeval, ziekte of ziekenhuisopname waardoor men niet kan werken. Voor een manager van een KMO, een startende onderneming of een freelancer kan een situatie die tijd van het werk wegneemt inderdaad ingewikkeld zijn. Bij een voorzorgsverzekering voor ziektekosten worden dagvergoedingen verstrekt om de situatie het hoofd te bieden. Dit type verzekering leidt ook tot de uitkering van een vast bedrag aan de nabestaanden in geval van overlijden van de betrokkene.

Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt werknemers uit de privésector voor de gevolgen van een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk.

Elke werkgever in België is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers die onderworpen zijn aan RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), maar ook voor bijvoorbeeld jobstudenten die niet aan RSZ onderworpen zijn.

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen, dan doet u er best aan een polis alle bouwplaatsrisico’s te nemen. Werkt u met een aannemer, dan is deze verzekerd voor zijn werf. Maar is hij voldoende verzekerd, is schade aan woning van uw geburen meeverzekerd?

Als bouwheer bent u de enige aansprakelijke voor schade bij uw buren. Met een goede ABR polis hoeft men niet te wachten wie er aansprakelijk is of wie er uiteindelijk moet opdraaien voor de kosten. Discussies hierover gebeuren achteraf wel tussen verzekeraars onderling, ondertussen zijn de slachtoffers reeds vergoed.

 • U krijgt een vergoeding voor alle schade aan uw bouwwerk: storm, brand, diefstal,…
 • Vergoeding van alle materiële schade.
 • Bescherming tegen burenhinder veroorzaakt door werkzaamheden op uw werf.
 • Iedereen die deelneemt aan de werf is verzekerd.

 

Heb je vragen over verzekeringen voor je bedrijf contacteer KMOVerzekeringen.be

KMOVerzekeringen.be
Putkapelstraat 155
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Tel 09/245 57 95
FSMA / ONR 0464.113.623

www.KMOVerzekeringen.be
info@kmoverzekeringen.be

Lokale contacten

antwerpen@kmoverzekeringen.be
brugge@kmoverzekeringen.be
gent@kmoverzekeringen.be
leuven@kmoverzekeringen.be
hasselt@kmoverzekeringen.be